انواع ارزيابي در مناقصات

انواع ارزيابي در مناقصات

انواع ارزيابي در مناقصات

 

فهرست مطالب

تعريف انواع ارزيابي در مناقصات

ارزيابي كيفي در مناقصات يك مرحله اي

ارزيابي كيفي در مناقصات دومرحله اي

ارزيابي كيفي در ترك تشريفات مناقصه

ارزيابي  كيفي در تهيه  ليست بلند( آيين نامه بند الف ماده 26 قانون مناقصات)

ارزيابي كيفي در تهيه ليست كوتاه( ايين نامه بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)

نمونه اسناد ارزيابي فني بازرگاني در مناقصات  دو مرحله اي دانشگاه

ارزيابي مالي در مناقصات دو مرحله اي

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 44  صفحه تنظیم و قابل ویرایش است